بازدید معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پتروشیمی بیستون

امروز سه شنبه 19 خرداد 1394 جناب آقای مهندس شعری مقدم ، معاونتمحترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیئت محترمهمراه ( مدیران محترم تولید ، برنامه ریزی و طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) ازشرکت پتروشیمی بیستون بازدید بعمل آوردند . در ابتدای این بازدید آقای مهندسامیرسرداری سرپرست شرکت و تعدادی از روسای واحدهای مختلف مراسم استقبال را به جاآوردند و همزمان آقای مهندس شعری مقدم ضمن دیدار با استقبال کنندگان ، برایکارکنان شرکت پتروشیمی بیستون آرزوی توفیق و پیروزی کردند و از تلاش و کوشش مدیریتو کارکنان قدردانی بعمل آوردند . لازم به ذکر است آقای مهندس امیرسرداری در اینبازدید مسائل و مشکلات مجتمع و همچنین فرایند ، روند و میزان تولید محصول را برای بازدیدکنندگان تشریح نمودند .